Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

lastresort
18:54
lastresort
18:52
7251 3e86
Reposted fromtwice twice viaMrsDarkness MrsDarkness
lastresort
18:52
0959 a660
lastresort
18:51
0501 d891
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
18:51
0385 561b
Reposted fromAIeksandra AIeksandra viaMrsDarkness MrsDarkness
18:51
9590 0cb8 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viaMrsDarkness MrsDarkness
lastresort
18:47
1653 64de
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
lastresort
18:47
1661 bd64
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness

October 03 2018

lastresort
15:47
8205 5244
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaantoninaa antoninaa
lastresort
15:41
lastresort
15:40
4596 188e
Reposted fromniewychowana niewychowana viaantoninaa antoninaa
lastresort
15:40
9363 2fdf 500
Reposted fromarrependimento arrependimento viaantoninaa antoninaa
lastresort
15:40
Reposted fromnosmile nosmile viaantoninaa antoninaa
lastresort
15:39
0053 8147
Reposted fromClary Clary viaantoninaa antoninaa
lastresort
15:37
Reposted fromshakeme shakeme viaantoninaa antoninaa

January 14 2018

lastresort
11:58
6626 d355
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
lastresort
11:58
2851 c356 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
11:57
3389 1fa4 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaMrsDarkness MrsDarkness
lastresort
11:48
2738 a1f4 500
fb.com

Często nie wierzą w miłość - w taką miłość na całe życie.
Nie wierzą, że może nam się zdarzyć ktoś zupełnie wyjątkowy.
Albo, że my zdarzymy się komuś i staniemy się całym jego światem.
Nie wierzą, że można kochać
raz
zupełnie
całkowicie
i bezwarunkowo


aleksandrastec.pl/czym-dla-milosc
Reposted fromEmisja Emisja viagosiuuaam16 gosiuuaam16
lastresort
11:48
3255 ee3f
Reposted fromdusielecc dusielecc viagosiuuaam16 gosiuuaam16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl